ლათინური ძირის ქართული სიტყვები

 

მანუფაქტურა  manus us f  ხელი  factura ae f დამუშავება დამზადება 

facio feci factum ereვაკეთებ  factum i nმოქმედება, ფაქტი  factio onis fმოქმედება პარტია პოლიტიკური დაჯგუფება

მანუსკრიპტი manus us f ხელი  scribo scripsi scriptum ere ვწერ, აღვწერ  scriptum i n ნაწერი, წერილი 

კომპოზიტორი Compositor oris m შემდგენელი, შემქმნელი,ორგანიზატორი. compono composui compositum componere შევადგენ, ვაერთებ.
პროკლამაცია Proclamatio onis f მოწოდება, ძახილი.

სენატორი Senator oris m სენატორი, სენატის წევრი

კონსერვაცია Conservacio onis f შენახვა . კონსერვატიული 

კონსერვო conservo avi atum are ვინახავ, ვინარჩუნებ. 

კონსერვატორი Conservator oris m დამცველი, მცველი, თაყვანისმცემელი.

ლეიბორისტი, ლეიბორისტული,

ლინგვისტი,

სენტიმენტალური,

სენსორი,

პროვოკაცია,

სანაცია,

სანატორიუმი,

კონსპირაცია  Conspiratio onis f საიდუმლო თანხმობა, შეთქმულება, შეთანხმება.

ომნიბუს omnibus omnis,e (adi.)  ყველა

კომუნალური კომუნიზმი communis,e (adi.) საერთო, საზოგადო, საყოველთაო, ჩვეულებრივი

ასიმილაცია assimilatio onis f დამსგავსება, მსგავსება

დისიმილაცია dissimilis,e (adi.) განსხვავებული, არამსგავსი 

არტისტი  ars artis f  ხელობა, ხელოვნება, საქმიანობა

აბრევიატურა  abrevio _ _ are ვამოკლებ

მაიორი maior უფრო დიდი magnus-იდან

ოპტიმისტი optimus ყველაზე კარგი bonus-იდან

პლურალიზმი pluralis, e (adi.) მრავლობითი, მრავალმხრივი plures plura უფრო ბევრნი plurimi ae a უბევრესნი

პესიმიზმი  pessimus უცუდესი malus

ამპლიტუდა amplitudo inis f  სიდიდე,მნიშვნელობა,სიგანე,დიდი ზომები

პლებეი plebeius i m 

სოლარიუმი  solarium i n ბრტყელი სახურავი, ტერასა, აივანი

ვიზიტი visito avi atum are სანახავად მივდივარ, ვეწვევი, ვესტუმრები, მოვინახულებ

დისპუტი disputatio onis f განხილვა, მსჯელობა  disputo avi atum are [ვმსჯელობ, ვკამათობ, ვდავობ] 

კორექტურა corrigo correxi correctum corrigere  ვასწორებ, ვაწესრიგებ

ექსპერტი expers expertis (adi.) არმქონე, არმცოდნე, კავშირის არმქონე

ოპუსი opus eris n შრომა,შემოქმედება,ქმნილება, ნაშრომი

ვეტო veto ui itum are ვკრძალავ

აგიტაცია,agitatio onis f მოძრაობაში მოყვანა, მოძრაობა  

აგიტატორი.agitator oris m მეეტლე, მეხრე agito avi atum are ვაგდებ, ვაგზავნი, ვამოძრავებ
ალტერნატივა, alternatio onis f მონაცვლეობა, ცვლილება, იურიდიული ალტერნატივა alter era erum (adi,) სხვა, მეორე (ორიდან)

იუსტიცია iustitia ae f სამართლიანობა მართლმსაჯულება iustus a um კანონიერი პატიოსანი სამართლიანი

მორალური, moralis, e (adi.) მორალური, ზნეობრივი, ეთიკური.

ნიჰილისტი Nihil n (indecl.) არაფერი

რეალური realis, e (adi.) რეალური

ელევატორი elevo avi atum are ვიღებ, ვაგროვებ, ვწევ, ვამცირებ  elevator futt  passivi 

უტილიტარული utilitas atis f  სარგებელი, სარგებლობა     utilis e (adi.) გამოსადეგი, სასარგებლო, მომგებიანი, გამოსაყენებელი

სალტო saltus us m  ნახტომი salto avi atum are ვცეკვავ ვხტები

ტაქტიანი tactus us m გრძნობა, შეხება, შეხების გრძნობა taceo ui itum ere ჩუმად ვარ, ვდუმვარ 

ინსპექტორი inspector oris m  მეთვალყურე, დამკვირვებელი, მკვლევარი, მიმომხილველი  inspicio inspexi inspectum inspicere ვუყურებ, ვამოწმებ, ვათვალიერებ

ინსპექცია inspectio onis f  დათვალიერება,მიმოხილვა, ინსპექცია.

ორბიტა orbita ae f ბორბლის კვალი, წრიული გზა, ორბიტა. Orbis is m წრე, სარტყელი, ცა

დიქტორი  dictor oris m მოლაპარაკე dico dixi dictum ere ვამბობ ვლაპარაკობ

აგენტი agens entis m რევიზორი, სამძებრო აგენტი ago egi actum ere ვაკეთებ, ვთამაშობ (სცენაზე), წარმოვადგენ.

აქცია   actio onis f მოქმედება, საქციელი, ღონისძიება, მოძრაობა, აქტიურობა

კოოპერაცია

კოოპერატივი

ტანგენსი  tango tetigi tactum ere ვეხები, ხელს ვკიდებ

კოტანგენსი

კომპონენტი  compono posui positum ere შევადგენ, ვაერთებ

კომპოზიცია

ექსპონატი Expono posui positum ere გამოვფენ, ვუშვებ, გადავსვამ.

 ჟესტი gestus us m პოზა, მოძრაობა, ჟესტი, ჟესტიკულაცია, მდგომარეობა gero gessi gestum ere ვატარებ, მომაქვს

რეზისტორი resisto stiti _ ere წინააღმდეგობას ვუწევ, ვეწინააღმდეგები.

პოზიცია positio onis f მდებარეობა პოზიცია მდგომარეობა. Pono posui positum ere 

პროდუქტი produco duxi ductum ere ვაწარმოებ, ვქმნი, მომყავს, ვზრდი 

პაციენტი

სიმულანტი  simulatio onis f თვალთმაქცობა, ფარისევლობა, სიმულირება simulo avi atum are ვამსგავსებ, თავს მოვაჩვენებ, ვთვალთმაქცობ, ვცრუობ, ვიგონებ.

რეპეტიცია repetitio onis f გამეორება

ჰერბარიუმი  herbarium i n ბალახი, მწვანილი

რელიქვია reliquia ae f დარჩენილი ნაწილი ნანგრევები, ნატეხები relinquo liqui lictum ere ვტოვებ, მივატოვებ

ინიციატორი initio avi atum are ვიწყებ

ინიციატორი  

ნავიგაცია navigo avi atum are ზღვაში გავდივარ, ზღვაზე დავცურავ
გვ.131 ოქტავა, ტერცია, სეკუნდა, კვარტალი, კვინტეტი, ტრიო, პრიმა, მილი, დეფინიცია, პოსტულატი, სეგმენტი, სეგმენტაცია.
გვ139 მიქსტურა, ბარბაროსი, კონსულტაცია, ტრანზიტი, ოპტიმალური, მანიფესტაცია, ობსერვაცია, ობსერვატორია.
გვ 148 ეპისტოლარული, ნეიტრალური, პრემია, პრემიალური, სტაციონარი, ვოკალური, დენტალური, პერპენდიკულარული.
156 გვ პასტორი, პასტორალი, აპლოდისმენტები, დუალიზმი, ტრიუმვირატი, კომპონენტი, პლურალიზმი, ვერსიფიკაცია.
გვ. 165 სერია, სერიული, პროგრესი, რეგრესი, აგრესია, კონგრესი, ნაცია,კოლოკვიუმი, მეცენატი, ექსტრემალური, ექსპუმაცია, ექსპერტი, ექსპერტიზა.
გვ. 173 არკა, კურსი, ფაკულტატური, ლეგენდა, პაქტი, რეფერენდუმი, ცენზორი, ცენზურა, რეცენზია, ლაპიდარული,ტრანსპორტირება, ტრანსპლანტაცია.
გვ. 180 ტენტი, მარმარილო, სკულპტორი, ფუნქცია, იმიტაცია.
აბიტურიენტი ab eo ii ivi itum ire მივდივარ, გადავდივარ, ვშორდები

იმიჯი  imago inis f სახე გამოსახულება სურათი პორტრეტი წარმოდგენა იდეა ცნება წარმოსახვა

სკულპტურა sculpo psi ptum ere ამოვჭრი, ვჭრი sculptura ae f ქანდაკება, სკულპტურა sculptor oris m მოქანდაკე, მძერწავი სკულპტორი

ფორმაცია  formatio onis f შექმნა, ფორმირება formo avi atum are ვქმნი ვაფორმებ ფორმას ვაძლევ

კადენცია cado cecidi casurus ere ვეცემი ვვარდები ვდაბლდები ვცოტავდები ვსუსტდები ვიღუპები

კონდიცია condicio onis f მდგომარეობა გარემოება პირობა შეთანხმება ხელშეკრულება

პაგინაცია
გვ. 32 concursus, disciplina, ambitio, demonstrare, affectum, sententia, fabula, continens, absurdus, calamus
გვ. 63 emigro, consulto, occupo, auditorium, canistrum, consilium, cultura, figura, medicina, forma, fabrica, intellegentia, intervallum, medicamentum, invalidus, natura, consensus.