ასკეტი ქალები ადრეულ ქრისტიანობასა და უკანასკნელი ორი საუკუნის საქართველოში