ლათინურიდან წარმომდგარი ინგლისური საღმრთისმეტყველო ლექსიკონი

ლათინურიდან წარმომდგარი ინგლისური საღმრთისმეტყველო ლექსიკონი წმ. ლეონ დიდის ტომოსის მიხედვით. II თავი

aetérnus a,um, მარადიული eternal
áuctor auctóris m ავტორი author

coaetérnus, a,um თანამარადიული co-eternal
concípio (concépi, concéptum, concípere) ჩავსახავ conceive
concéptus,a,um ჩასახული conceived
conféssio ónis f აღმსარებლობა confession

decípio (decépi, decéptum, decípere) შევაცდენ deceive
decéptus, a, um შეცდომილი deceived
detinéo (detínui, deténtum, detinére) შევაკავებ, შევაჩერებ detain, retain
dífferens differéntis ზედ. განსხვავებული different
divína ae f ღვთაებრივი divine
divísus, a, um გაყოფილი divided (divide -დან)

esséntia ae f არსი essence

haeréticus a,um მწვალებლური heretical

impéndo (impéndi, impénsum, impéndere) ვხარჯავ expend
(impend სხვა მნიშვნელობითაა)
incarnátio incarnatiónis f განკაცება incarnation

nativitás tis f შობა nativity
natúra ae f ბუნება nature

scriptura ae f წერილი scripture
spíritus us m სული spirit

Vírgo Vírginis f ქალწული Virgin
Virgínitas Virginitátis f ქალწულობა Virginity